اصول آموزشی


در آموزش اصول مشتركی، برای كلیه كلاس‌ها در نظر گرفته‌ایم:
اصل اول) آموزش غیرمستقیم و تجربی با فراهم كردن، موقعیت‌هایی برای مواجهه عملی كودكان.
اصل دوم) ارزشمند دانستن، همه ویژگی‌های كودكان 6 - 3 ساله احترام به حقوق كودك، آنچنان كه هست.
اصل سوم) اصالت دادن، به انتقال مفاهیم با ابزار بازی توسط، كارشناسان بازی و زیر نظر متخصص كودك.
اصل چهارم) هر كودك بازتابی از ظرفیت و استعداد فطری و وجودی خود را منعكس می كند (ویژگی منحصر به فرد بودن)
ویژگی كلاس ها
كودكان، حداکثر فراگیری مفاهیم را از مشاهده رفتار و عملكرد اطرافیان و محیط خود دارند.
قبل از انتقال مستقیم هر مفهوم آموزشی، باید بستری مناسب، برای فراگیری كودك آماده شود.
نقش پذیری و الگوگیری از رفتار مربی، دوستان و محتوا اهمیت، دوچندانی پیدا می كند.
همانطور كه در بخش مربی اشاره شد، مربی همواره در موضع الگو بودن، شخصیت فردی‌اش در تكاپو است. 
وموظف، به تكمیل فرم ارزیابی فردی روزانه است.این فرم، نشانگر متعادل و درمدار بودن مربی است.
كنترل‌گری دائمی كودك، در تضاد با ویژگی فطری او یعنی آزادی ـ خودمختاری است؛ كه تجلی در بازی ها و جنب و جوش‌های كودك دارد.
در نظر گرفتن شرایط سنی كودكان، این امكان را برای تعادل و ارتباط‌گیری بهتر مربی ـ كودك و كودكان با یكدیگر فراهم می‌كند.
كودك در آزادی انتخاب‌های خود هم، نیاز به خودمختاری را ارضا كرده هم، پذیرش محدودیت را تجربه می‌كند.
این پذیرش محدودیت، در مشاركت اجتماعی، همكاری گروهی و تبعیت از قوانین جمعی، همگی جوانه های اولیه هوش اجتماعی (EQ) و رشد اجتماعی كودك‌اند.
شیوه برگزاری كلاس ها
طبق استاندارد سازمان بهزیستی ایران، هر مربی مسئولیت آموزش و نگهداری 15 كودك را به عهده دارد؛كه اثربخشی آموزشی عملاً  كمتری دارد و به همین منظور، این مركز حضور همزمان مربی و كارشناس بازی، در هر كلاس 8 نفره را الزامی می‌داند.
مربی كلاس، مسئولیت تدوین محتوا و آموزش را به عهده دارد و كارشناس بازی، بازی‌های مرتبط با محتوای تدوین شده را جمع آوری و در كلاس اجرا می‌كند.