شیرین بیان


هدف این كلاس ارتقاء مهارت گفتاری و شنیداری كودك در تعامل‌ های اجتماعی می ‌باشد؛ كه منجر به افزایش عزت نفس كودك می‌گردد.

ابزار شعر، قصه، نمایش، تصویرخوانی و بلندخوانی و ... برای كودك، زمینه ‌ای مناسب به منظور گسترش خلاقیت ذهنی‌ و ایجاد اشتیاق برای خواندن را فراهم می‌كند.

گفتگوهای‌ دسته جمعی در كلاس زبان فارسی و شركت در نمایش‌‌ها و قصه‌گوییها و استفاده از داستانهای آموزنده و کهن ایرانی بستر مناسبی برای اصلاح زبان محاوره‌ای و تصحیح نحوه بیان، تك‌واژها و واج‌ها و دسته‌بندی افكار و نظرات كودكان می ‌باشد؛ كه منجر به دستیابی به هدف مورد نظر می‌شود.