قوانین موج و قطره


1.     دوره‌های خانه كودك موج و قطره، یکساله است، بنابراین نمی توان به صورت میان دوره ثبت نام نمود و یا در اثنای دوره خارج شد و این مجموعه تنها محل نگهداری كودكان نیست.

2.  مشارکت والدین در فرآیند تشخیص و ارزیابی، الزامی می باشد.

3.     زمان حضور كودكان در خانه كودك از ساعت 9 صبح الی 16:30 بعدازظهر می باشد.

4.     شرکت در اردوی معارفه، برای تمامی خانوادهها پس از ثبت نام نهایی الزامی می باشد.