کلاس دوستدار دانایی


دوستدار دانایی عنوان‌ كلاسی است‌ كه‌ هدف‌ از‌ آن رساندن کودک به مرحله مهم قضاوت مطلوب در شرایط مختلف و گسترش مفاهیم و نهادینه شدن مهارت‌های تفكر خلاقانه، مشاركتی و انتقادی از طریق، گفتگو و كند و كاو  متناسب با سن كودكان می باشد. (چیزی كه در دنیا تحت عنوان فلسفه برای كودكان مطرح می گردد).

تسهیلگر(مربی)‌ در‌ كلاس، علاوه بر طراحی بازی های مشاركتی و اجتماع محور، موضوع همدلی و همنوایی میان كودكان را تقویت می نماید. در این كلاس داستان، انیمیشن و تصاویر مناسب به عنوان محرك های تفكر مورد استفاده قرارمی گیرد.

آشناكردن كودكان با استدلال قابل قبول، سوال، مثال و مثال نقض از دیگر مسایل مورد توجه در كلاس فلسفه می باشد.