فرایند تشخیص و ارزیابی


مخاطب محوری، یکی از بنیادی ترین اصول مجموعه موج و قطره است.

مخاطب محوری یعنی، اولویت داشتن وضعیت، شرایط و خلقيات کودک برای تنظیم محتوا و راهبردهای تیم تربيتی.  این تمثیل منظور ما را روشن تر می‌کند: خیاطی اصول ثابتی دارد، اما برای هر فرد باید اندازه گیری و تنظیم الگويی خاص انجام گیرد تا جامه ای به قامت او تهیه شود.

فرایند تشخیص و ارزیابی شامل سه مرحله مشاهده، مصاحبه و آزمون است، که توسط متخصصین مربوطه در مرکز انجام می گیرد.

اهداف تشخیص و ارزیابی

  1. آشنايی ابتدايی كودك با محيط و مربيان، به نحوی كه احتمال بروز اضطراب جدایی در كودك به حداقل ممكن برسد.
  2. مشخص کردن، وجود یا عدم وجود مشکل(متمایز کردن رفتار بهنجار از نابهنجار) و تعیین مسیر به سمت درمان
  3. مشخص کردن، نقاط قوت و ضعف کودک
  4. تدوین دستور کار متناسب با نقاط قوت و ضعف و ویژگی های کودک در مراحل آتی
  5. پیش بینی رفتارهای آتی و سیر مشکل احتمالی
  6. شناسایی نیازها بر اساس توانمندی ها و مراحل رشد 
  7. تشخيص احتمالی نابهنجاری های رفتاری كودكان
  8. دسته بندي و چينش مناسب در هر كلاس، با توجه به رشد عقلی و سنی کودک