نقش والدین در فرایند تربیتی کودک


خانواده به عنوان نهادی که کودک در آن با خود و جهان آشنا می شود و پایه های شناختی، هیجانی و رفتاری او در آن شکل می گیرد دارای نقش بسیار مهمی است. به همین دلیل برای انجام هر گونه تغییر و اصلاح در روند رشد کودک، توجه به این نهاد ضروری می‌نماید.

محیط تربیتی اعم از خانواده و بیرون از آن باید از یکپارچگی لازم برخوردار باشد؛ تا شرایط لازم برای رشد کودک را فراهم کند.

بر این اساس ما در خانه‌ کودک موج و قطره، تأکید ویژه ای بر مشارکت والدین در فرآیند تربیتی یکساله داریم.

این مشارکت از طریق برگزاری جلسات مشاوره با متخصص کودک و کارگاه‌های آموزشی مختلف با هدف یکپارچه‌سازی فضای تربیتی خانواده و مجموعه میسر می‌شود.