كلاس کاشف كوچولو


کاشف کوچولو کلاسِ شناختِ جهان است: نمونۀ کوچکی از زندگی در جهان هستی.

شناخت جهان اوّلیّت دارد اما اولویت با شناخت خویشتن به عنوان گوهر یگانه هستی است به این معنی که مسیر کشف و دریافت  هدف خلقت و کشف خویشتن از راه شناخت جهان میسّر است زیرا اولین محیطی که کودک با آن ارتباط برقرار می کند جهان پیرامون اوست. هدف از این کلاس رساندن کودک به این حد از فهم است که"اوفاعل شناسایی کننده جهان است و این فرآیند شناخت، در قدم اول ازطریق حواس پنجگانه صورت می گیرد.

برای دستیابی به این هدف فعالیت های متنوعی را تعریف نموده ایم از جمله:

(مشاهده گیاه با كاشت دانه، لمس و دیدن حیوان  از  نزدیك و ... )

(آموزش حجم، جرم، وزن، زبری-نرمی و ...)

(آموزش تجزیه، تركیب و چشیدن مواد مختلف شور و ترش و ...)

 (دسته بندی، شمارش و ...) كه با بازی های ساده مثل: سینه خیز رفتن از زیر صندلی ها یا حفظ تعادل به كودك منتقل می شود.